Alta entitat

Alta entitat

El cens de les entitats

Les entitats i associacions municipals han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats si volen ser considerades legalment com a tal i beneficiar-se dels ajuts i serveis que l’Ajuntament posa al seu abast, com optar a subvencions, sol·licitar l’ús d’instal·lacions municipals, formar part del Portal d’Entitats, rebre informació de tot allò que sigui del seu interès i aparèixer a l’agenda municipal.

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

A continuació us detallem pas a pas com fer per a registrar una nova entitat al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Castelldefels.

Tràmit pas a pas:

1. Fotocòpia de l’escrit pel qual s’autoritza la inscripció de l’associació/entitat, i dels seus estatuts, al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i se l’hi assigna el respectiu número d’inscripció.
2. Fotocòpia de l’Acta Fundacional
3. Sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes per duplicat, segons el model oficial (document Annex), degudament emplenada (cal emplenar tots els apartats, i cal designar un domilici a Castelldefels a efectes de notificacions.
4. Pressupost d’Ingressos i Despeses per a enguany.
5. Programa d’activitats per a enguany.
6. Certificació del nombre de socis.
7. Telèfon i correu electrònic de l’entitat (si en té).
8. Fotocòpia del CIF de l’Associació.
9. Formulari complementari de dades (document annex).

No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.